Софтуерното студио започна реализирането на проект „Програма за цялостно развитие и повишаване експертизата на заетите в ИндигоВърдж ООД чрез организиране на специфични за компанията обучения” (BG05M9OP001-1.057-0054), финансиран от Министерство на труда и социалната политика по ОП РЧР (2014-2020), приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ”. Проектът е на стойност 44 150 лева, от които 30 905 са безвъзмездна финансова помощ.

В период от 14 месеца ИндигоВърдж ще включи служителите си в специфични за работните места и процеси обучения. Целта е да се повиши компетенцията и квалификацията на екипите, а с това и тяхната производителност и ефективност като предпоставка за устойчива и качествена заетост. Проектът е част от мисията на фирмата да инвестира в младите специалисти, да подпомага включването им в реален работен процес, осигурявайки им менторство и нужната подкрепа.

Едно от най-големите предизвикателства пред ИндигоВърдж е голямото разнообразие в профилите на клиентите, проектите и технологиите, които се използват. Това поражда нуждата от оптимизация и гъвкавост в работния процес. „Недостигът на квалифицирани специалисти в ИТ сектора изисква от компаниите сами да си създават такива и да им предоставят обучителни възможности”, сподели управителят на фирмата Илия Йорданов. Стъпка в тази посока е стартиралият проект. В него са предвидени, освен специализирани обучения, необходими за IT специалисти, и такива, свързани с подобряване на меки умения, стратегическо мислене, екипност, лидерство, управление на време и ресурси.

Проектът е част от дългосрочната цел за разрастване на компанията, разширяване на пазарния дял чрез навлизане на нови пазари и спечелване на потенциални клиенти. Път към това е изграждането и запазването на добре обучен и мотивиран екип.

Ако желаеш да бъдеш част от компания, която инвестира в своите служители, можеш да разгледаш нашите свободни позиции тук.