ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 002 / дата 12.10.2020г. във връзка с изпълнение на проект „Програма за цялостно развитие и повишаване експертизата на заетите в ИндигоВърдж ООД чрез организиране на специфични за компанията обучения“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.057 – „УМЕНИЯ“ съгласно ДБФП № BG05M9OP001-1.057-0054-C01

Във връзка с изпълнението на проект по ДБФП № BG05M9OP001-1.057-0054-C01 ИндигоВърдж ООД обявява провеждането на процедура „Избор с публична покана“ с цел избор на изпълнители по проектна дейност: „Провеждане на серия от обучения на заетите лица в ИндигоВърдж ООД, специфични за конкретните работни места и работни процеси в компанията”.

Кандидатстване по настоящата публична покана се извършва електронно на интернет адрес https://eumis2020.government.bg/ – интернет адреса на ИСУН /Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020/

Документация:

  1. Публична покана
  2. Методика за оценка и класиране на офертите
  3. Форма на оферта
  4. Форма на декларация на кандидата
  5. Приложение Списък със сходни доставки
  6. Проект на договор