Процедура за избор на изпълнител [BULGARIAN VERSION]

Процедура за избор на изпълнител [BULGARIAN VERSION]

Във връзка с изпълнението на проект по ДБФП BG16RFOP002-2.002-0172, “Развитие на ИндигоВърдж чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи”, с настоящето каним всички заинтересовани страни да се запознаят с обявената от ИндигоВърдж процедура за избор на изпълнител с предмет „Осигуряване на достъп до SaaS BIS“.

Пълната документация за участие е налична тук: Свали документация за участие.

Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.002-0172-C01, “Развитие на ИНДИГОВЪРДЖ чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи”, с бенефициент ИНДИГОВЪРДЖ ООД, финансиран по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 – 2020 чрез ЕФРР и националния бюджет.

 

By |2018-06-20T09:32:54+00:00June 20th, 2018|0 Comments